UPISI Rezultati upisa za 2023./2024. OBJAVLJENI su na našoj web stranici.

Upravno vijeće

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13, 98/19) Dječjim vrtićem „Sunce“ upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima 5 članova:

 1. Marijana Miočić – predsjednica, predstavnik osnivača
 2. Tina Jurjako – podpredsjednica, predstavnik osnivača
 3. Danijela Budimir Čirjak – član, predstavnik osnivača
 4. Martina Rados – član, predstavnik odgojitelja i stručnih suradnika
 5. Morana Papić – član, predstavnik roditelja

Članovi Upravnog vijeća imenuju se odnosno biraju na četiri godine i mogu biti ponovo imenovani odnosno birani.

Upravno vijeće kao upravno tijelo, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama temeljem čl. 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13, 98/19) također:

 1. donosi na prijedlog ravnatelja;
 • Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića, uz
  prethodnu suglasnost Osnivača,
 • kurikulum Dječjeg vrtića, godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića,
 • financijski plan za kalendarsku godinu i godišnji izvještaj o izvršenju
  financijskog plana,
 • odluke o zasnivanju radnog odnosa zaposlenika osim za zasnivanje
  radnog odnosa na određeno vrijeme do 60 dana,
 • odluke o prestanku radnog odnosa,
 • odluku o upućivanju odgojitelja i stručnih suradnika na liječnički pregled,
 • imenuje voditelje područnih objekata,
 • i druge opće akte utvrđene ovim Statutom i zakonom;

 1. odlučuje uz suglasnost osnivača;
 • o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te
  investicijama čija pojedinačna vrijednost prelazi 200.000,00 kuna,
 • o raspodjeli i uporabi dobiti u skladu s aktima osnivača,
 • o promjeni djelatnosti Dječjeg vrtića,
 • o davanju u zakup objekata i prostora Dječjeg vrtića ili mijenjanju namjene
  objekata ili prostora;
 • odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa.

 1. odlučuje;
 • o izvješćima ravnatelja o radu Dječjeg vrtića,
 • o raspodjeli dobiti za obavljanje i razvoj djelatnosti Dječjeg vrtića,
 • o žalbama protiv upravnih akata tijela Dječjeg vrtića, ako zakonom ili
  drugim propisom nije drugačije propisano,
 • o objavljivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću,
 • o zahtjevima radnika za ostvarivanje prava iz radnog odnosa,
 • o pitanjima predviđenim općim aktima Dječjeg vrtića,
 • o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te
  investicijama čija je pojedinačna vrijednost od 70.000,00 do 200.000,00 kuna,

 1. predlaže i podnosi Osnivaču;
 • prijedloge i mišljenja o važnim pitanjima za rad i sigurnost Dječjeg vrtića,
 • imenovanje i razrješenje ravnatelja i vršitelja dužnosti ravnatelja,

 1. razmatra;
 • predstavke i prijedloge roditelja i skrbnika djece i drugih građana u svezi s
  radom Dječjeg vrtića,
 • rezultate odgojnog rada.

 1. predlaže ravnatelju:
 • mjere u cilju ostvarivanja politike poslovanja Dječjeg vrtića,
 • osnovne smjernice za rad i poslovanje Dječjeg vrtića.

 

Upravno vijeće razmatra i odlučuje o drugim pitanjima u skladu s zakonom, Statutom dječjeg vrtića i drugim općim aktima Dječjeg vrtića „Sunce“.

Sjednice upravnog vijeća

Sjednice upravnog vijeća - arhiva

Skip to content