UPISI Rezultati upisa za 2023./2024. OBJAVLJENI su na našoj web stranici.

Što je stručno - razvojni tim?

To su stručnjaci različitih profila koji sudjeluju u radu s djecom, kao potpora odgojiteljima i roditeljima. Naš stručni tim čine  psiholog, edukacijski-rehabilitator, pedagozi te viša medicinska sestra.

ULOGA ČLANOVA STRUČNO-RAZVOJNOG TIMA U VRTIĆU:

 

PEDAGOG
Rad stručnog suradnika pedagoga najvećim se dijelom odnosi na planiranje i ostvarivanje cjelokupnog konteksta predškolske ustanove tj. na promišljanje kvalitete odgojno-obrazovnog procesa uz kreiranje primjerenog prostornog, materijalnog i socijalnog okruženja koje potiče dijete na aktivno učenje.

 

Pedagog prema svojim zadaćama intenzivno radi i na stvaranju uvjeta za poticanje razvoja i jačanje profesionalnih kompetencija odgojitelja sa ciljem boljeg razumijevanja razvoja djeteta, planiranja i vrednovanja razvojnih zadaća i aktivnosti u skladu s dobi i individualnim potrebama djece te praćenja, dokumentiranja i vrednovanja cjelokupnog odgojno-obrazovnog procesa.

 

U okviru međusobne suradnje svih čimbenika odgojno-obrazovnog procesa, pedagog teži ostvarivanju i jačanju partnerskih odnosa roditelja, odgojitelja i stručnih suradnika kroz različite oblike rada s roditeljima i odgojiteljima. Jedna od primarnih zadaća jest upoznavanje roditelja s načinom rada i učenja djeteta u vrtiću čime postižemo temelje za bolje razumijevanje i pružanje podrške cjelovitom razvoju djeteta.

 

PSIHOLOG
U radu s djecom psiholog prati psihofizički razvoj i napredovanje pojedinačnog djeteta (praćenjem prilagodbe, opažanjem u skupini, individualnom procjenom…); provodi identifikaciju teškoća u razvoju i potencijalne darovitosti te prilagodbu redovitog programa individualnim potrebama djece; radi na zaštiti dobrobiti djece (prevencija emocionalnih teškoća, zlostavljanja, zanemarivanja i sl.); provodi intervencije u stresnim i kriznim situacijama (bolest, gubitak, razvod roditelja i sl.).

 

U radu s roditeljima psiholog informira roditelje o rezultatima praćenja i procjene djeteta; pruža edukaciju, podršku u razvoju roditeljskih kompetencija te pomoć u rješavanju specifičnih teškoća vezanih za razvoj djeteta i prevladavanju kriza kroz savjetodavne razgovore i tematske roditeljske sastanke.

 

Psiholog surađuje s odgojiteljima pri praćenju razvoja djece, utvrđivanju i zadovoljavanju specifičnih odgojno – obrazovnih potreba djece te poticanju kompetencija djece; surađuje s odgojiteljima u radu s roditeljima, kroz planiranje i provedbu individualnih i grupnih sastanaka; jača kompetencije odgojitelja za refleksiju i samorefleksiju; provodi individualno i grupno stručno usavršavanje iz područja psihologije.

 

EDUKACIJSKI- REHABILITATOR

Edukacijski-rehabilitator je stručnjak za prevenciju, otkrivanje, opservaciju, praćenje i edukacijsko – rehabilitacijski rad s djecom s teškoćama u razvoju.

Predlaže uvjete i prilagodbe u kontekstu vrtića za uključivanje djece s teškoćama u razvoju u posebne i redovite programe vrtića.

Utvrđuje specifične potrebe djece s teškoćama, prema potrebama djeteta određuje sadržaje i planira aktivnosti u suradnji s odgojiteljima i stručnim timom.

U suradnji s odgojiteljima i stručnim timom izrađuje individualizirane programe za rad s djecom s teškoćama i s djecom s posebnim potrebama.

Upoznaje odgojitelje i ostale suradnike sa specifičnostima djece s teškoćama u razvoju, te predlaže i educira odgojitelje za primjenu suvremenih strategija u radu s djecom s teškoćama u razvoju.

Provodi individualan rad s djecom s teškoćama.

Putem grupa podrške i savjetodavno-edukativnih razgovora s odgojiteljima i roditeljima izrađuje individualizirane programe za rad s djecom u vrtiću i obitelji.

U suradnji sa zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne skrbi te specijaliziranim ustanovama sudjeluje u procesima prevencije, dijagnostike i integracije djece s teškoćama u razvoju.

 

ZDRAVSTVENI VODITELJ

sudjeluje u planiranju i programiranju zdravstvene zaštite djece u odgojno obrazovnom procesu predškolskog odgoja
sudjeluje u stvaranju organizacijskih uvjeta za provođenje njege i zdravstvene zaštite djece te provođenju sigurnosnih mjera
pridonosi stvaranju optimalnih uvjeta za boravak i zadovoljavanje primarnih potreba djece u dječjem vrtiću, te unapređuje kvalitetu življenja
sudjeluje u procjeni psihofizičkog razvoja i praćenju zdravlja djece
prati akutne bolesti djece i epidemiološke indikacije
prati provođenje njege i osamostaljivanje djece u higijensko kulturnim navikama
pružanje prve pomoći kod akutnih stanja i ozljeda
prati i unapređuje proces prehrane prema standardima djece predškolske dobi
provodi zdravstveni odgoj djece i educira odgojitelje i ostale zaposlenike o svim važnim zdravstvenim temama.

 

 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, tu smo za vas!

Obratite nam se s povjerenjem.

Skip to content