UPISI Rezultati upisa za 2023./2024. OBJAVLJENI su na našoj web stranici.

Programi u našem vrtiću

Organizacija i djelovanje naše predškolske ustanove temelji se na Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete 7/8, 1991.) i Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (N.N. 5/14.) koju čine ideje humanizma, spoznaje o specifičnim osobinama i zakonitostima razvoja djeteta. Iz ovih zakonskih regulativa nastale su pedagoške smjernice prikazane u Kurikulumu i Godišnjem planu i programu DV Sunce. Osnovna uloga i cilj predškolskog odgoja jest pridonošenje cjelovitom razvoju, osobnosti djeteta i kvaliteti njegovog života koju ostvarujemo osiguravanjem uvjeta za zadovoljavanje dječjih potreba i oživotvorenje dječjih prava u vrtiću.

Redoviti
Cjeloviti program – u trajanju od deset sati,
Cjeloviti program – u trajanju od pet sati,
Kraći program – program predškole u trajanju od dva i pol sata dnevno.

 

U okviru redovnih programa u dječjem vrtiću Sunce integrirani su i razni preventivni i zaštitni programi:
“Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava”,
“Ekološki program”,
“Program prevencije ovisnosti”,
“Športski program” (plivanje, olimpijada, zimovanje).

 

Sigurnosno zaštitni i preventivni program provodi se s ciljem:
– osiguravanja maksimalne sigurnosti djece tijekom boravka u vrtiću
– sigurnosti djece u prometu
– poučavanja djece o opasnim situacijama te razvijanja vještine prepoznavanja i snalaženja u istim

 

Program prevencije ovisnosti provodi se kroz sadržaje zdravstvenog, ekološkog i vjerskog odgoja te kroz razne igre i aktivnosti za poticanje socio-emocionalnog razvoja, s ciljem razvoja zdravog odnosa prema sebi, drugima i životu uopće (neki od sklopova aktivnosti: “Moje tijelo”, “To sam ja”, “Pozor s lijekovima”, “Birajmo zdravu hranu”, “Značaj vode za život”, blagdanska zbivanja, “Igre ogledalima”, “Upoznaj samog sebe”, “Igre opuštanja”, “Kutija puna osjećaja”).

 

U cilju zadovoljavanja pojedinačnih i grupnih interesa, potreba i prava djece te poticanja dječje znatiželje, kreativnosti, samostalnosti, samopouzdanja, provodimo programe koji su dio redovnog kurikuluma, kao i posebne programe:

 

Obogaćeni i diferencirani program s ciljem osiguravanja uvjeta za razvoj potencijala svakog djeteta kroz obogaćeno okruženje i aktivnosti koje potiču: aktivno učenje, više razine misaonih procesa, kreativnost, originalnost i kritičko mišljenje, pronalaženje i rješavanje problema, proširivanje i produbljivanje njihovih znanja, interesa i iskustava, radoznalost i sklonost istraživanju, razvoj realne i pozitivne slike o sebi u ozračju vrtića koje potiče osjećaj sigurnosti, prihvaćenosti i pripadanja za svu djecu, pa tako i darovitu, razvoj socijalnih vještina i osobina ličnosti kroz naglašavanje neovisnosti, samostalnosti, inicijative, učenja suradnji, odgovornosti, samodisciplini.

 

Ekološki program provodi se kontinuirano s ciljem razvoja ekološke osjetljivosti i vještina kod djece i sustavnog poticanja pozitivnih stavova i odnosa prema okolišu.

 

Posebni programi verificirani od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta:

 

Sportski program integriran je u sklopu redovnog 10-satnog programa (ukupno na 9 lokacija) s pripadajućim sredstvima i opremom za provođenje športskog programa primjerenih razvojnim karakteristikama djece vrtićke i predškolske dobi. Program se provodi 1-2 puta tjedno po grupi sistemom rotacije, u trajanju od 45-60 min.

 

Vjerski program provodi se u mješovitoj odgojnoj skupini u PO Ciciban te se u suradnji s roditeljima osmišljava i valorizira njegova provedba. U svim ostalim odgojnim skupinama provodi se integrirani program vjerskog odgoja u skladu s Programskim usmjerenjem odgoja i obrazovanja predškolske djece.

 

Program ranog učenja jezika (engleski jezik) – verificiran od strane Ministarstva provodi se u jednoj odgojnoj skupini PO Vladimir Nazor.

Program rada s darovitom djecom– provodi se u PO Duga u poslijepodnevnim satima, dva sata tjedno u vidu igraonice.

 

U suradnji s Općom bolnicom Zadar i Odjelom za pedijatriju provodi se program “Vrtić u bolnici”. Program se ostvaruje svakodnevno za hospitaliziranu djecu u skladu s njihovim mogućnostima i interesima.

 

Program desetsatnog engleskog jezika provodi se u PO Vladimir Nazor.
Program rada sa darovitom djecom provodi se u PO Duga.
Cjelodnevni Vjerski program provodi se u PO Ciciban.
Sportski program je integriran u redovni program, a organiziran u svim područnim objektima.

 
 

 

Skip to content