SAVJETOVALIŠTE

Ako imate bilo kakav upit, nejasnoću ili problem vezan za uključivanje djeteta u vrtić ili u obitelji, možete se obratiti članovima stručnog tima u sastavu – pedagog, psiholog, defektolog.

Pedagog
- upoznaje roditelje s organizacijom rada i s programom vrtića,
- informira roditelje o promjenama i novinama na razini vrtića, skupine,...
- savjetodavni rad s roditeljima na osiguravanju uvjeta za zadovoljavanje potreba djeteta (ritam dana, period adaptacije, priprema za školu,…)
> Kontakt: 023/312-150

Psiholog
- savjetodavni rad s roditeljima djece sa emocionalnim i socijalizacijskim teškoćama,
- individualni kontakti s roditeljima potencijalno darovite djece.
> Kontakt: 023/312- 151

Defektolog
- rad na prepoznavanju, rehabilitaciji i habilitaciji djeteta s teškoćama u razvoju te savjetodavni rad s njihovim roditeljima.
> Kontakt: 023/312-153 (od 08:00-9:00 i od 13:00-14:30)

Zdravstveni voditelj
- savjetodavni rad s roditeljima djece sa specifičnim potrebama u prehrani te djece sa zdravstvenim poteškoćama.
> Kontakt: 309-144

Stručni sadržaji i teme koje bi vam mogle biti pomoći
Adaptacija
Spremnost djeteta za školu
Samostalnost djeteta